هیچ َم همه و در همه هیچی، همه ام عشق ربوده است ...